Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

BEKNOPT HUISREGLEMENT BLOOMM (BTW BE0700.322.578)


BETAALVOORWAARDEN

Na inschrijving via de website ontvangt u een bevestiging en vraag tot betaling van een voorschot bij reservatie door groepen. Het voorschot dient betaald te worden binnen de 8 dagen na bevestiging van uw inschrijving. Het volledige saldo dient voldaan te worden ten laatste 1 week na de aanvang van het programma/workshop.

 

Individuele inschrijvingen voor een totaalprijs tot 250€ dienen integraal te worden betaald.

 

Via de betaling van het voorschot/saldo verbindt men zich ook aan de voorwaarden in dit document beschreven.

 

 

ANNULATIE DOOR DE DEELNEMER

Indien een deelnemer besluit te annuleren, komt een volledige terugbetaling enkel in aanmerking indien er een vervangende deelnemer wordt gevonden. Er zal geen actieve promotie worden ondernomen om openstaande plekken op te vullen; deze verantwoordelijkheid rust bij de oorspronkelijke deelnemer.

 

Bij annulering zonder het vinden van een vervangende deelnemer worden 50% van de kosten in rekening gebracht. Indien de annulering minder dan 14 dagen voor de aanvangsdatum plaatsvindt, zullen altijd 100% van de kosten worden doorberekend.

 

Bij annulering door groepen wordt enkel het voorschot ingehouden, het volledige saldo is niet verschuldigd.

 

Deze regel blijft onveranderd, zonder uitzonderingen, ongeacht de reden voor annulering, zoals ziekte, familieomstandigheden, werkverplichtingen, autopech, enzovoort (deze behoren niet tot overmacht).

 

 

RECHT VAN ANNULATIE BIJ ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR BLOOMM

Het minimumaantal vereiste deelnemers wordt gehanteerd, met een minimum van 5 deelnemers voor de meeste programma's en workshops. Indien dit aantal niet wordt bereikt bij individuele inschrijvingen, wordt de activiteit geannuleerd. Deelnemers dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit op de hoogte te worden gesteld in geval van annulering. In dit geval hebben zij te allen tijde recht op een volledige terugbetaling.

 

Groepsworkshops die zijn aangevraagd voor meer dan 5 deelnemers worden gefactureerd op basis van het opgegeven aantal deelnemers, dat tot 2 weken voor aanvang kan worden gewijzigd. Indien het aantal deelnemers onder de 5 daalt, worden desondanks kosten in rekening gebracht voor 5 deelnemers.

 

Bij gedwongen annulatie door overmacht (zie artikel 8) kan de deelnemer geen schadevergoeding eisen, ongeacht de termijn. In dat geval hebben deelnemers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een nieuwe datum, ontvangen ze een voucher, of wordt een terugbetaling van het saldo verstrekt.

 

Bij miezerige regen gaat de workshop door zoals gepland. Deelnemers worden verzocht passende kleding te dragen. Alleen felle regen of storm wordt beschouwd als overmacht. In dat geval zijn de eerder genoemde opties van toepassing.

 

 

PROGRAMMA /Workshop INHOUD EN UITSLUITING VAN DEELNEMERS

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma, dit kan te wijten zijn aan de groepssamenstelling, weersomstandigheden of overmacht, met als doel de veiligheid en het comfort van de deelnemers te waarborgen. Daarnaast behoudt de organisatie zich het recht voor om een deelnemer tijdens een activiteit uit te sluiten als deze duidelijk niet beschikt over de minimale kwaliteiten om deel te nemen, of indien het gedrag van een deelnemer als ongepast wordt ervaren en hierdoor de kwaliteit van het programma of de workshop voor de rest van de groep ernstig in gevaar wordt gebracht. We verzoeken deelnemers ook om respectvol om te gaan met het materiaal, de natuur en anderen.

Noodprocedure

 

Brandveiligheid:

 1. Aansteken van Vuur:
  • Vuur mag alleen worden aangestoken op aangewezen locaties, volgens de instructies van de Bloomm-medewerkers.

 

 1. Blussen van Vuur:
  • In geval van een kleine brand: gebruik de aanwezige tuinslang.
  • Bij een grotere brand: waarschuw onmiddellijk het personeel en bel de brandweer op het nummer 112.

 

 1. Evacuatie bij Brand:
  • Volg de instructies van het personeel voor een veilige afhandeling van de situatie.

 

Storm of extreme weersomstandigheden:

 1. Annulering of wijziging van activiteiten:
  • Bij naderende stormen of extreem weer zal het personeel de deelnemers informeren over eventuele annuleringen of wijzigingen in het programma.
  • Volg de instructies van het personeel voor een veilige afhandeling van de situatie.

 

 1. Veilige Plekken bij Slecht Weer:
  • Er zijn aangewezen overdekte locaties waar deelnemers zich kunnen terugtrekken bij slecht weer.

 

EHBO en Medische Hulp:

 1. Melden van Medische Problemen:
  • Deelnemers dienen medische problemen voorafgaand aan de activiteit te melden aan het personeel.
  • Bij dringende medische hulp: waarschuw onmiddellijk het personeel en bel de brandweer op het nummer 112.
 2. Locatie EHBO-voorzieningen:
  • De locatie van de EHBO-voorzieningen wordt aangegeven door het personeel.

 

 ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

 

ARTIKEL 2 – OFFERTES

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend hebben een geldigheidstermijn van 14 dagen. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren. Het opmaken van een offerte door Bloomm, en het aanvaarden hiervan door de klant, nooit oorzaak kan zijn van het moeten betalen van een schadevergoeding van Bloomm aan de klant. Enkel wanneer Bloomm een tegenbevestiging heeft uitgestuurd is de offerte bindend.

 

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALING 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 10 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de factuur een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

 

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf 30 dagen na ontvangst van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom.

 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden, anders wordt de betwisting als ongeldig beschouwd.

 

ARTIKEL 4 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. Alle materiaal dat geleverd wordt blijft eigendom van Bloomm tot op het moment dat het is betaald.

 

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze website, logo’s, teksten, recepten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, recepten, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 

ARTIKEL 6 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

Bloomm streeft ernaar om klanten tijdens activiteiten met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel te begeleiden, hen te wijzen op mogelijke gevaren en de nodige instructies te geven met betrekking tot veiligheid. Onze activiteiten hebben soms een avontuurlijk karakter, en deelname geschiedt op eigen risico.

 

Onze organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen door deelnemers of derden, noch voor schade aan personen (deelnemers of derden) of materialen door deelnemers of derden.

 

Wij beschikken over een BA-verzekering voor het geval dat Bloomm en haar medewerkers door de uitoefening van de activiteiten aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade aan goederen of personen.

 

Medicijngebruik, ziekten of fysieke gevoeligheden in welke vorm dan ook dienen uitdrukkelijk vooraf gemeld te worden als deze enig risico met zich meebrengen of van invloed kunnen zijn op het verloop van de workshop/het programma.

 

 ARTIKEL 8 - OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht en verplaatsen naar een andere datum, ofwel wordt een terugbetaling van het voorschot/saldo verstrekt.

 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, storm, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website,… 

 

Ziekte, familieomstandigheden, werkverplichtingen en autopech worden niet beschouwd als overmacht, is omdat ze vaak kunnen worden voorspeld of voorkomen, zij het in beperkte mate. Deze situaties kunnen onder normale omstandigheden deel uitmaken van het dagelijks leven en worden beschouwd als risico's die individuen of organisaties zelf beheren.

 

 ARTIKEL 9 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

 

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.